منوی انتخاب Select در فتوشاپ | در حال تکمیل

منوی انتخاب Select در فتوشاپ | در حال تکمیل

 • منوی File در فتوشاپ
 • منوی Edit در فتوشاپ
 • منوی Image در فتوشاپ
 • منوی Layer در فتوشاپ
 • منوی Type در فتوشاپ
 • منوی Select در فتوشاپ
 • منوی Filter در فتوشاپ
 • منوی 3D در فتوشاپ
 • منوی View در فتوشاپ
 • منوی Window  در فتوشاپ
 • منوی Help در فتوشاپ
 • پنل 3D در فتوشاپ
 • پنل Actions در فتوشاپ
 • پنل Adjustments در فتوشاپ
 • پنل Brush Settings در فتوشاپ
 • پنل Brushes در فتوشاپ
 • پنل Channels در فتوشاپ
 • پنل Character در فتوشاپ
 • پنل Character Styles در فتوشاپ
 • پنل Clone Source در فتوشاپ
 • ابزارهای انتخاب Selection tools
 • ابزارهای برش Crop and Slice tools
 • ابزارهای اندازه گیری Measurement tools
 • ابزارهای رتوش Retouching tools
 • ابزارهای نقاشی Painting Tools
 • ابزارهای ترسیم Drawing tools
 • ابزارهای تایپ Type tools
 • ابزارهای حرکتی Navigation tools
 • تنظیمات Brightness/Contrast در فتوشاپ
 • تنظیمات Levels در فتوشاپ
 • تنظیمات Curves در فتوشاپ
 • تنظیمات Exposure در فتوشاپ
 • تنظیمات Vibrance در فتوشاپ
 • تنظیمات Hue/Saturation در فتوشاپ
 • تنظیمات Color Balance در فتوشاپ
 • تنظیمات Black & White در فتوشاپ
 • تنظیمات Photo Filter در فتوشاپ
 • تنظیمات Channel Mixer در فتوشاپ
 • تنظیمات Color Lookup در فتوشاپ
 • تنظیمات Invert در فتوشاپ
 • تنظیمات Posterize در فتوشاپ
 • تنظیمات Threshhold در فتوشاپ
 • تنظیمات Gradient Map در فتوشاپ
 • تنظیمات Selective Color در فتوشاپ

منوی انتخاب در فتوشاپ دارای گزینه بسیار مهم و کاربردی است که در ادامه به توضیح تمام گزینه های آن می پردازیم.

در این صفحه می خوانید:

دستورات انتخاب

۱ از ۲

بهبود ناحیه انتخاب

۲ از ۲

گزینه اول منوی انتخاب در فتوشاپ : انتخاب همه | Select all

کلیدهای میانبر به ترتیب Ctrl+A و یا  فشردن کلید Alt+S و سپس کلید A است.

با انتخاب این گزینه تمام فایل انتخاب می شود. مانند تصویر زیر.

انتخاب همه نتیجه انتخاب همه

لغو انتخاب | Deselect 

کلیدهای میانبر: به ترتیب Ctrl+A و یا  فشردن کلید Alt+S و سپس کلید A است.

حالت فعال: فقط در صورتی که بخشی از فایل یا تمام آن در حالت انتخاب باشد این گزینه فعال است.

عملکرد: این گزینه باعث می شود تمام انتخاب ها غیر فعال شوند.

مثال: با گزینه انتخاب همه تمام فایل را انتخاب کنید. سپس بعد از فعال شدن گزینه Deselect حالت انتخاب را غیر فعال نمایید.

question