سابقه تدریس در رسانه های معتبر کشور و چندین ورکشاپ استانی
دریافت تندیس زیبا سازی فضای شهری سال ۹۸
عضو انجمن طراحان گرافیک ایران IGDN