طلبه ساکن استان یزد

متخصص در کارهای مذهبی، هیئتی
سابقه همکاری با هیئت‌ها و ارگان‌های مذهبی دینی

فعال در حوزه‌های گرافیک، تدوین و جلوه‌های ویژهت