طراح و گرافیک با سابقه همڪارے با سایت هاے پارس گرافیک و قنوت و چند وبسایت دیگر…
تجربه ڪارے چندساله در دفتر چاپ و تبلیغات و همڪارے با بخش گرافیک هیئت هاے مذهبے شهر یزد.